Clochers & Lieux de culte


 
 
 
 
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
  Phật Ngọc
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Phật Đản Sinh
 
pagode / chùa / vat Bàng Long Vientiane LA 28-1-2020

Last updated : Sun, 17 Oct 2021 19:08:08 +0200