Clochers & Lieux de culte


Tự viện Linh Sơn Joinville-le-Pont 94 FR 19-10-2017

 
( A-Nan ? ) ( Ca-Diếp ? )
Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Di Lặc Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát   Địa Tạng Vương Bồ Tát
  ( Đế Thích lễ Phật ? )  
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Tứ Đại Thiên Vương   Vi Đà Hộ pháp ( ? )
  Tứ Đại Thiên Vương
  Thập Bát La hán
  cloche Quan Công
chùa / pagode Linh Sơn Joinville-le-Pont 94 FR 9-3-2019

pagode Linh Sơn Joinville-le-Pont 94 FR 6-6-2023

Last updated : Thu, 08 Jun 2023 16:13:37 +0200