Clochers & Lieux de culte


Thập Bát La hán
  Di Lặc Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Hộ pháp
chùa / pagode Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn Harrington QC CA 14-9-2014

Last updated : Wed, 20 Oct 2021 15:48:45 +0200