Clochers & Lieux de culte


 
 
  Tứ Đại Thiên Vương
  Tứ Đại Thiên Vương
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
chùa / pagode Cẩm Phong Gò Dầu Tây Ninh VN 14-2-2019

Last updated : Sun, 17 Feb 2019 16:46:51 +0100