32 Guan Yin / 觀音 & 觀世音


Wander Jest Guan Yin Virtous King Guan Yin
Sutra Holding Guan Yin Clam Guan Yin 威德觀音 / Majestic Virtue Guan Yin
Single Petal Guan Yin Complete Hallow Guan Yin Lotus Seated Guan Yin
楊王觀音 / 楊柳觀音 / Willow Leaf Guan Yin / Dương Liễu Quan Âm 白衣觀音 / White Robe Guan Yin / Bạch Y Quan Âm Oneness Guan Yin
Gush Seeing Guan Yin 龍頭觀音 / Dragon Head Guan Yin / Long Đầu Quan Âm Leaf Cloaked Guan Yin
施樂觀音 / Joy Giving Guan Yin Rock Enclave Guan Yin Anuda Guan Yin
Amats Guan Yin 青頸觀音 / Blue Neck Guan Yin All Treasures Guan Yin
酒水觀音 / Water Sprinkling Guan Yin / Sái Thủy Quan Âm 魚籃觀音 / Fish Basket *Guan Yin / Ngư Lam Quan Âm Tranquility Able Guan Yin
Non-dual Guan Yin 馬郎觀音 / Lady Ma Guan Yin / Mã Lang Phụ Quan Âm Clasped Palms Guan Yin
Six Period Guan Yin / Lục Thời Quan Âm Life Lengthening Guan Yin Lotus Holding Guan Yin
水月觀音 / Water Moon Guan Yin / Thủy Nguyệt Quan Âm Universal Compassion Guan Yin Colored Glaze Guan Yin
pagode / temple Fo Guang Shan Bussy-Saint-Georges 77 FR 21-3-2019

Last updated : Thu, 27 Feb 2020 12:35:17 +0100