Clochers & Lieux de culte


 
  Chuẩn Đề Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Quan Thánh Đế Quân Ngoc Hoàng ( ? )
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
  Tây Vương Mẫu / Diêu Trì Kim Mẫu
chùa / pagode Hiệp Long Tây Ninh Tây Ninh VN 14-2-2019

Last updated : Fri, 01 May 2020 12:02:32 +0200