Clochers & Lieux de culte


 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Tây Phương Tam Thánh - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư Phật Đản Sinh Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Hộ pháp
 
chùa / pagode Hoa Nghiêm Bruxelles BE 31-5-2019

Last updated : Thu, 05 Sep 2019 13:23:34 +0200