Clochers & Lieux de culte


 
Quan Thế Âm Bồ Tát Kṣitigarbha / Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
  Quan Thế Âm Bồ Tát
pagode / temple IBPS Paris Vitry-sur-Seine 94 FR 23-3-2019

Last updated : Sat, 23 Mar 2019 20:22:04 +0100