Clochers & Lieux de culte


 
 AAA BBB CCC
Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
Thập Bát La hán
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Già Lam Hộ pháp / Quan Công Vị này tên là gì ? - ( Trả lời :   )
  Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Thái Thượng Lão Quân ( ??? ) Quan Công
  Wong Tai Sin / Hoàng Đại Tiên Quan Công
pagode Amicale des TeoChew en France Paris-13è 75 FR 8-3-2019

Last updated : Thu, 13 May 2021 21:45:29 +0200