Clochers & Lieux de culte


   
 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát   Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa / pagode Khuông Việt Orsay 91 FR 11-3-2019

Last updated : Tue, 12 Mar 2019 23:50:06 +0100