Clochers & Lieux de culte


   
Tây Phương Tam Thánh : Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư
 
  Di Lặc Bồ Tát   Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa / pagode Kim Quang Aulnay-sous-Bois 93 FR 11-3-2019

Last updated : Mon, 10 May 2021 01:29:13 +0200