Clochers & Lieux de culte


  Đạt Ma Tổ sư  
  Chuẩn Đề Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 
  Thập Bát La hán / Eighteen Arhats
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
  Già Lam Hộ pháp   Quan Thế Âm Bồ Tát   Vi Đà Hộ pháp
  Tán Hoa Thiên Nữ / Apsara
   
chùa / pagode Linh Sơn London UK -2019

Last updated : Sat, 08 Jun 2019 11:53:52 +0200