Clochers & Lieux de culte


 
Tây Phương Tam Thánh - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư
  Chuẩn Đề Bồ Tát   Quan Thế Âm Bồ Tát & Thiện Tài đồng tử   Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Đản Sinh
  Vi Đà Hộ pháp ,
  Phật Đản Sinh
  Già Lam Hộ pháp ,
 
chùa / pagode Linh Sơn Saint-Gilles Bruxelles BE 31-5-2019

Last updated : Sat, 08 Jun 2019 12:41:03 +0200