Clochers & Lieux de culte


  Già Lam Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
     
Chuẩn Đề Bồ Tát
 
 
  Già Lam Hộ pháp Tiêu Diện Đại Sĩ Vi Đà Hộ pháp
Kṣitigarbha / Địa Tạng Vương Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát ( ? )
Kṣitigarbha / Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Tây Phương Tam Thánh
   
Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Tôn Giả   Tôn Giả
pagode / temple Ngọc Điểm ( tịnh xá ) / Minh Đăng Quang Torcy 77 FR 23-3-2019

Last updated : Mon, 25 Mar 2019 09:51:48 +0100