Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ
chùa / pagode Như Lai Tây Ninh Tây Ninh VN 14-2-2019

Last updated : Sun, 24 Feb 2019 21:25:14 +0100