Clochers & Lieux de culte


  Phật Nhập Niết Bàn  
 
 
 AAA Đức Phật và các đệ tử
Nam phương Tăng Trưởng Thiên vương Bắc phương Đa Văn Thiên vương
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
Quan Thế Âm Bồ Tát Phật A Di Đà Đại Thế Chí Bồ Tát
Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư Đạt Ma Tổ sư ( BBB )
 CCC DDD
 EEE FFF
 GGG HHH
 III JJJ KKK
chùa / pagode / ni viện Phước Hải / chùa Bún Riêu Long Thành / Phước Thái Đồng Nai VN 19-2-2019

Last updated : Thu, 28 Feb 2019 17:55:22 +0100