Clochers & Lieux de culte


 
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
chùa / pagode Phước Huệ Trảng Bàng Tây Ninh VN 14-2-2019

Last updated : Sun, 17 Feb 2019 15:29:33 +0100