Clochers & Lieux de culte


  Phật A-di-đà Di Lặc Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát
chùa / pagode Tam Thai Đà Nẵng VN 22-4-2002

Last updated : Tue, 07 May 2019 01:23:12 +0200