Clochers & Lieux de culte


    Phật A-di-đà
Tây Phương Tam Thánh - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
   
  Phật Dược Sư Di Lặc Bồ Tát Phật Dược Sư
 XXX Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Tịnh Độ Le Kremlin-Bicêtre 94 FR 10-3-2019

Last updated : Sat, 01 May 2021 00:50:22 +0200