Clochers & Lieux de culte


   
  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
Tam thế Phật -
Văn Thù Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
A-la-hán A-nan-đà / Khánh Hỉ / Ananda A-la-hán Ma-ha-ca-diếp
Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Mục-kiền-liên
chùa / pagode Trúc Lâm Thiền Viện Villebon-sur-Yvette 91 FR -2019

Last updated : Mon, 01 Apr 2019 21:43:14 +0200