Clochers & Lieux de culte

 
  Tiêu Diện Đại Sĩ
  Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
 
  Hộ pháp
 
pagode / chùa Giác Minh Sài Gòn / Quận 10 / Hòa Hưng VN 5-9-2019

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:18 +0100