Clochers & Lieux de culte


   
  Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát
  Già Lam Hộ pháp Vi Đà Hộ pháp
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Vénérable maître Hsing-Yun / Đại Sư Tinh Vân
chùa / pagode IBPS Montréal / Fo Guang Shan Montréal Montréal QC CA 12&16-10-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:25 +0200