Clochers & Lieux de culte


 
  Di Lặc Bồ Tát
  Đại Thế Chí Bồ Tát & Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát   Quan Thế Âm Bồ Tát
pagode Linh Sơn Tịnh Thiền Đường Reims 51 FR 21-9-2019

Last updated : Fri, 26 Feb 2021 02:11:19 +0100