Clochers & Lieux de culte


  Thập Bát La hán
 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư Quan Thế Âm Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
  cloche
pagode / chùa Quan Âm Montréal QC CA 11-10-2019

  Địa Tạng Vương Bồ Tát & A-di-đà
pagode / chùa Quan Âm Montréal QC CA 23-3-2022

Last updated : Mon, 11 Jul 2022 19:51:50 +0200