Clochers & Lieux de culte


 Dragon Tigre
Tào Tháo & Xích Bích Đào viên kết nghĩa
ZZZZ - C'est qui ? - ( Réponse :   ) Đại Chiến Nhan Lương Văn Xú
 
 
  Đàm châu hải ngoại
  Phúc Đức chính thần Đan tâm quán nhật
  Thiên khố tinh huy / Tài Bạch tinh quân Thiên Hậu Thánh mẫu
  Tứ Đại Thiên Vương ( ??? )
Quan Thánh đế quân ( ??? ) Mã Đầu tướng quân
Chu Thương / 周倉 Quan Công Quan Bình
  Quan Công
  Tài Bạch tinh quân / Thần Tài
Thiên Hậu Thánh mẫu Tài Bạch tinh quân / Thần Tài
  Thiên lý nhãn & Thuận phong nhĩ
  Chiêu Tài đồng tử
 
 
  Tứ Đại Thiên Vương ( ??? )
 
 
 
 
 
 
  Ông Nhật / Soleil Bà Nguyệt / Lune
 
 ZZZZ - C'est qui ? - ( Réponse :   ) Đào viên kết nghĩa
pagode / chùa Ông / miếu Quan Đế / Hội quán Nghĩa An Sài Gòn / Quận 5 VN 24-1-2020

Last updated : Thu, 13 May 2021 22:06:32 +0200