Clochers & Lieux de culte


Quan Thế Âm Bồ Tát
Kim hoa nương nương Xa công tướng quân
Wong Tai Sin / Hoàng Đại Tiên Phúc Đức Chính Thần / 越南道教 Quan Thánh Đế Quân
Xa công tướng quân Wong Tai Sin / Hoàng Đại Tiên
Phúc Đức Chính Thần / 越南道教 Quan Thánh Đế Quân
  Quan Thánh Đế Quân
 
 
 
cung / 宮 Thiên Hậu / 天后 Montréal QC FR 11-10-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:34:17 +0200