Clochers & Lieux de culte


 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật A-di-đà
  Địa Tạng Vương Bồ Tát     Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Dược Sư
  Di Lặc Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Già Lam Hộ pháp
 
 
pagode / chùa Thuyền Tôn Montréal QC CA 19-10-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:34:17 +0200