Clochers & Lieux de culte


 
  Chuyển Pháp luân Phật Nhập Niết Bàn
  Di Lặc Bồ Tát
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp Thập Điện Diêm vương ???
  Di Lặc Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư Cấp Cô Độc ( ??? )
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Bửu Lâm Mỹ Tho Tiền Giang VN 5-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200