Clochers & Lieux de culte


 
  C'est qui ? - ( Réponse :   ) Phật Nhập Niết Bàn
 
  Thập Điện Diêm vương
  ( détails ) - Quan Công
 
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  C'est qui ? - ( Réponse :   ) C'est qui ? - ( Réponse :   ) C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Tiên Nữ dâng hoa
  C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Hộ pháp
pagode / chùa Bửu Phong Biên Hòa ( ? ) Đồng Nai VN 2-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200