Clochers & Lieux de culte


 
  C'est qui ? - ( Réponse :   ) Phật Nhập Niết Bàn
 
  Thập Điện Diêm vương
  ( détails ) - Quan Công
 
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Giám Trai Sứ Giả C'est qui ? - ( Réponse :   ) C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Tiên Nữ dâng hoa
  C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Hộ pháp
pagode / chùa Bửu Phong Biên Hòa ( ? ) Đồng Nai VN 2-2-2020

Last updated : Sat, 10 Feb 2024 04:43:42 +0100