Clochers & Lieux de culte


   
 
  Phật Dược Sư
  Chuẩn Đề Bồ Tát Phật Dược Sư
  Di Lặc Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
pagode / chùa Giác Thanh Sài Gòn / Quận 10 VN 8-2-2020

Last updated : Tue, 12 May 2020 00:50:39 +0200