Hộ pháp & Kim Cang


  Vi Đà Hộ pháp
  Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
   
pagode / chùa Giác Lâm ( tổ đình ) Sài Gòn / Tân Bình VN 6-2-2020

Last updated : Tue, 05 May 2020 22:11:29 +0200