Clochers & Lieux de culte


 
 
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Huệ Phước Bình Thành / Giồng Trôm Bến Tre VN 5-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:41 +0200