Clochers & Lieux de culte


 
  Phật Đản Sinh
 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Dược Sư
  Di Lặc Bồ Tát    
  Thập Điện Diêm vương
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Kim Cang
pagode / chùa Linh Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 31-1-2020

Last updated : Sun, 10 May 2020 01:02:43 +0200