Clochers & Lieux de culte


 
 
 
  C'est qui ? - ( Réponse :   ) C'est qui ? - ( Réponse :   ) C'est qui ? - ( Réponse :   )
 
 
  Giám Trai Sứ Giả
 
 
 
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát  & ( Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp )
 
 
  Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Long Tuyền Tự / Sắc Tứ Linh Thứu Cổ Tự Châu Thành Tiền Giang VN 5-2-2020

Last updated : Sat, 10 Feb 2024 04:43:23 +0100