Phật Dược Sư & Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng


Phật Dược Sư & Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng
 
 
chùa / pagode Long Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 23-1-2020

Last updated : Mon, 20 Apr 2020 23:28:39 +0200