Clochers & Lieux de culte


 
  Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát Tiêu Diện Đại Sĩ
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Dược Sư
  Phật Đản Sinh Đạt Ma Tổ sư
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Long Đức Cần Giuộc / Tân Trung Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200