Clochers & Lieux de culte


 
  Chuyển Pháp luân - Kaundinya / Kiều-trần-như + 4 condisciples
 
  Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp Già Lam Hộ pháp ,
pagode / chùa Pháp Bảo Long Thành Đồng Nai VN 2-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200