Clochers & Lieux de culte


 
 
  32 Guan Yin / 觀音 & 觀世音
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Hộ pháp
pagode / chùa Phổ Đà Sơn Sài Gòn / Quận 8 VN 1-2-2020

Last updated : Fri, 21 Aug 2020 12:14:19 +0200