Clochers & Lieux de culte


 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / chùa Phổ Minh Ni Viên ( = Nguyên Hương Ni Tự ? ) Sài Gòn / Quận 4 VN 31-1-2020

Last updated : Sun, 10 May 2020 14:43:42 +0200