Thiên Hậu Thánh Mẫu


  Thiên Hậu Thánh Mẫu / 天后聖母
   
 
pagode / chùa Phước Hậu Sài Gòn / Quận 1 / Phạm Ngũ Lão VN 21-1-2020

Last updated : Wed, 22 Apr 2020 13:39:09 +0200