Clochers & Lieux de culte


  Trấn Vũ Đại Đế / 真武大帝 / Bắc Đế / 北帝 / Huyền Thiên Thượng Đế
 quan văn võ officiers civils et militaires
 officiers civils
 officiers militaires
 
 
 Long / Dragon Hô / Tigre
pagode / chùa Quán Thánh / Trấn Vũ Quán / 真武觀 Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 10-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:39 +0200