Clochers & Lieux de culte


Chuẩn Đề Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Tân Phước Sài Gòn / Quận 4 VN 23-1-2020

Last updated : Tue, 18 Feb 2020 15:56:12 +0100