Clochers & Lieux de culte


 
 
 
 
  Phật YYYY
 
 
  Chuyển Pháp luân Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 
pagode / vat Tham Phra / ວັດຖ້ຳພະ Vientiane / Ban Mai LA 26-1-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200