Thập Bát La hán


Tiếu Sư / 笑獅 Trầm Tư / 沉思
Thác Tháp / 托塔 / Tuo Ta
Khán Môn / 看門 / Kan Men ( ? )
Hàng Long / 降龍 Tọa Lộc / 坐鹿
Phục Hổ / 伏虎 / Fu Hu
Kỵ Tượng / 騎象 / Kalika
pagode / chùa Vĩnh Tràng Mỹ Tho Tiền Giang VN 5-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200