Clochers & Lieux de culte


 
 
 
 
 
 
  ( Đền ) Tam Phủ
  Hộ pháp & Kim Cang
  Thập Bát La hán / 十八羅漢
  Thập Điện Diêm vương
  342
 
 
pagode / chùa Thầy / Thiên Phúc Hà Nội / Quốc Oai / Sài Sơn VN 11-2-2020

Last updated : Fri, 28 Feb 2020 15:52:32 +0100