Clochers & Lieux de culte


 
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
 
pagode / chùa Tịnh Nghiêm ( ni viện ) Mỹ Tho Tiền Giang VN 5-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200