Tứ Đại Thiên Vương


  Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
  Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王
  Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王 Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
  Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王
pagode / chùa Thiên Phước Sài Gòn / Quận 8 VN 1-2-2020

Last updated : Wed, 26 Feb 2020 23:29:39 +0100