Clochers & Lieux de culte


  Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát
 
 
 
  Thập Bát La hán / 十八羅漢
  Kim Cang
  Tứ Đại Thiên Vương
 
 
 
 
  Thiên Nữ tán hoa & anges musiciens
pagode / chùa Vạn Phật Sài Gòn / Quận 5 VN 3-2-2020

Last updated : Sun, 03 May 2020 01:24:34 +0200