Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 
  Phật Dược Sư
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Vĩnh Phước Sài Gòn / Quận 12 VN 31-1-2020

Last updated : Wed, 13 May 2020 02:12:59 +0200