Clochers & Lieux de culte


 
Amitabha / A-di-đà Acala Vidyārāja / 不动明王
Vairocana / 大日如来 / Đại Nhật Như Lai Mahāsthāmaprāpta / 大勢至菩薩 / Đại Thế Chí Bồ Tát
Samantabhadra / 普賢菩薩 / Phổ Hiền Bồ Tát Avalokiteśvara / 觀世音
Ākāśagarbha / 虛空藏菩薩 / Hư Không Tạng Bồ Tát Manjusri / 文殊菩薩 / Văn Thù Bồ Tát
Buddha Tooth Relic Temple Singapour SG 15-2-2023

Last updated : Fri, 10 Mar 2023 21:03:59 +0100